Privacyverklaring   
Bij het verlenen van onze diensten in de praktijk Slot-Natuurlijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.   
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
 De persoonsgegevens worden verwerkt door:   
Slot-Natuurlijk
Wolthuisweg 1bg
8091 EB Wezep
verantwoordelijke: N.J.K. Keerssemeeckers
 
Verkrijgen van persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van verwijzingen door collega's, huisrtsen of specialisten.  
 
Persoonsgegevens 
verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
NAW-gegevens ,  Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers,  Geboortedatum en –plaats, Geslacht, Burgerservicenummer, ID-nummer.
 
Doeleinden
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering.
Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.   Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Maximale bewaartermijn is 20 jaar.
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Er zijn verwerkingsovereenkomsten met Fysioroadmap, Intramed en Infomedics.   
 
Uw rechten 
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.   Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.   
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Slot-Natuurlijk
Wolthuisweg 1bg
8091 EB Wezep
verantwoordelijke: N.J.K. Keerssemeeckers
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
 
Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.  
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-11-2021
 
Model: 
Dit is een model, dat moet worden aangepast aan de concrete verwerkingen van persoonsgegevens. Het model bevat alle onderdelen uit artikel 13 en 14 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen.   Voor vragen over dit model kunt u terecht bij Monique Hennekens (m.hennekens@hekkelman.nl).